METODICKÉ USMERNENIE č. 2

k „veľkej“ novele č. 283/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

(§ 7 až 13, ďalších 75 zmien, 31 strán)

 

Vypracovali Ing. Otília Leskovská a JUDr. Mgr. Marek Perdík