Blogy a články

Odklad vykonania vyúčtovania z dôvodu mimoriadnej situácie

29. 03. 2020 - Marek Perdík

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu šíriaceho sa vírusu Covid-19 a nevyhnutnosť preventívných opatrení je potrebné prijať opatrenia, ktoré zasahujú do bežného života občanov, a teda aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Otváracie hodiny správcu počas mimoriadnej situácie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo stanovisko k otázke otváracích hodín správcov bytových domov v tomto znení:V nadväznosti na prevenciu šírenia vírusu COVID-19 a rozsiahle opatrenia zavedené vládou SR je zmena úradných hodín, resp. úplné zatvorenie kancelárií správcov bytových domov v súlade s aktuálnou situáciou. Takéto dočasné zmeny/zrušenie úradných hodín nebudú považované za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a nie je potrebné o nich informovať Ministerstvo dopravy a výstavby SR“.

Povinnosť vykonať vyúčtovanie

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov majú spoločne so správcami bytových domov rovnakú povinnosť, a to do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň sú povinní vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Mimoriadna situácia má negatívne dopady aj na uvedenú povinnosť a vzhľadom na spotrebiteľský vzťah medzi vlastníkmi a správcom sme požiadali Slovenskú obchodnú inšpekciu a Ministerstvo financií SR o stanovisko k možnému odkladu splnenia tejto povinnosti. Konkrétne išlo o otázky:

  1. Sú správcovia bytových domov vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu na Slovensku oprávnení odložiť splnenie povinnosti podľa § 8a BytZ voči vlastníkom – fyzickým osobám, na nevyhnutnú dobu? V prípade ak nie na nevyhnutnú, na akú?
  2. Sú správcovia bytových domov vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu na Slovensku oprávnení odložiť splnenie povinnosti podľa § 8a BytZ voči vlastníkom – právnickým osobám, na nevyhnutnú dobu? V prípade ak nie na nevyhnutnú, na akú?
  3. Dochádza v tomto smere k porušovaniu spotrebiteľských práv fyzických osôb?
  4. Je vyhlásenie mimoriadneho stavu v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 objektívnou prekážkou k plneniu povinností dodávateľov vykonať revíziu vyhradeného technického zariadenia? Dochádza v tomto smere k porušovaniu spotrebiteľských práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov?
  5. Je vyhlásenie mimoriadneho stavu v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 objektívnou prekážkou k plneniu povinností tretích subjektov vymeniť určené meradlo? Dochádza v tomto smere k porušovaniu spotrebiteľských práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov?
  6. Aký dopad má vyhlásenie mimoriadneho stavu na Slovensku na právo a povinnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku, a to na schôdzach, zhromaždeniach a písomným hlasovaním?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy