Top ponuky od našich partnerov

Kompletná likvidácia SVB po NOVOM len za 1150 eur

Proces likvidácie spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je jednoduchý. Likvidáciu musí vykonávať skúsený správca konkurznej podstaty. Odborníci zo ZLSBD vám aj v tomto prípade poskytnú pomocnú ruku. SVB zlikvidujeme za vás rýchlo, efektívne a bez problémov za zvýhodnenú cenu 1150 eur (pôvodná cena 1500 eur). Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.

Najlepšia likvidácia SVB od ZLSBD v súlade s veľkými zmenami od 1. 10. 2020

1. októbra 2020 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z., ktorou sa úplne mení časť o likvidácií obchodných spoločností a družstiev. Vzhľadom na to, že zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 7d ods. 4 odkazuje pri likvidácií spoločenstiev vlastníkov na ustanovenia Obchodného zákonníka, konkrétne § 68 až 75, úplne sa tým mení právny základ a spôsob výkonu likvidácie SVB. Ak uvažujete nad likvidáciou svojho spoločenstva, realizujte ju v súlade so zákonom a so skúseným partnerom. Združenie pre lepšiu správu bytových domov spĺňa všetky predpoklady k výkonu tejto činnosti.

Hlavné zmeny, ktoré novela zákona v rovine likvidácie SVB prináša sú:
• likvidátorom už nemôže byť akákoľvek osoba,
• likvidátorom môže byť len správca konkurznej podstaty zapísaný v osobitnom registri vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR,
• pohľadávky sa do likvidácie prihlasujú prihláškou, bez ohľadu na ich splatnosť,
• povinné zloženie preddavku na činnosť likvidátora vo výške 1500 eur,
• likvidátor zodpovedá za svoju činnosť celým svojím majetkom,
• odmena likvidátora podlieha presnému postupu a režimu podľa novej vyhlášky č. 193/2020 Z. z.
• odmena likvidátora je splatná schválením konečnej správy o priebehu likvidácie, účtovnej závierky a návrhu na
rozdelenie likvidačného zostatku,
• dokumenty podľa predchádzajúceho bodu je likvidátor povinný zostaviť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov
o oznámení o vstupe SVB do likvidácie,
• likvidátora je nutné ustanoviť súčasne s rozhodnutím o zrušení SVB, najneskôr však do 60 dní od zrušenia spoločnosti,
inak ho ustanoví súd,
• vstupom SVB do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony, najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia
a prokúry,
• zakotvila sa možnosť rozhodnúť o zrušení SVB súdom, ak napr. nie sú orgány spoločnosti v súlade so zmluvou
o spoločenstve alebo zákonom viac ako tri mesiace,
• nové zmluvy môže likvidátor uzavierať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov,
• likvidátor ustanovený súdom má pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej
podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa osobitného zákona,
• likvidátor je povinný bezodkladne po vstupe SVB do likvidácie oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým
známym veriteľom a zverejniť o tom oznámenie v Obchodnom vestníku s výzvou, aby veritelia a iné osoby a orgány,
ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky a iné práva,
• prihlásené pohľadávky likvidátor priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok,
• likvidátor je povinný vyhotoviť základný zoznam majetku SVB a uložiť ho do registratúry Okresného úradu v zákonom
stanovenej lehote,
• dodatočne objavený majetok SVB je možné likvidovať dodatočne.

LIKVIDÁCIA SVB JE KOMPLIKOVANÝ PRÁVNY PROCES PODĽA ZÁKONA
S nami to však budete mať pod kontrolou

JUDr. Mgr. Marek Perdík
tel. 0918 628 240
e-mail:
info@likvidaciasvb.sk, skperdik@skperdik.sk
www.likvidaciasvb.sk

9
Hodnotenie partnera

Kontakt

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.


  Recenzie


  Dotazník bol úspešne odoslaný. Ďakujeme.

  Pridajte recenziu alebo komentár

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.  Chcete byť aj takto viditeľný ako náš partner?   Viac nezobrazovať
   Lepšie správy