Blogy a články

Ďalší úspech ZLSBD v podobe možného odkladu predloženia ročných vyúčtovaní vlastníkom až do 31. júla 2020!

29. 06. 2020 - Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Počas pandémie sa mohlo zdať, že sa dianie na Slovensku v oblasti výkonu správy bytových domov do veľkej miery spomalilo ak nie úplne zastavilo. Aj my sme boli nútení prijať rôzne opatrenia na zastavenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19, no naša činnosť sa nezastavila. Každý deň sme mohli sledovať vyjadrenia vlády Slovenskej republiky, vyjadrenia odborníkov z verejnej správy či epidemiológov. Nikto z nich sa však vo svojich tlačových besedách nevenoval vplyvu pandémie na veľkú skupinu obyvateľov žijúcich v bytových domoch, ktorá naozaj nie je zanedbateľná.

Vláda SR a ani kompetentné orgány akoby si neuvedomovali dôležitosť bytovej sféry, a preto sme sa na problémy, s ktorými boli správcovia či predsedovia spoločenstiev nútení dennodenne bojovať, snažili upozorniť prostredníctvom mediálneho tlaku, tlačovými správami, tlačovou besedou z priestorov našej bratislavskej kancelárie a stretnutiami s predstaviteľmi kompetentných orgánov, aby sme na túto skutočnosť upozornili.

Našou snahou a účasťou na dôležitých rokovaniach na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu či na Ministerstve financií SR sme predsa len niečo dosiahli. Upozornili sme na problémy, s ktorými sa potýkajú vo vzťahu k šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 predsedovia spoločenstiev vlastníkov a správcovia bytocých domov.

Aj vďaka našej snahe je povinná aktivácia elektronických schránok na www.slovensko.sk pre predsedov SVBaNP odložená z termínu 1. júla až na 1. novembra 2020 a za úspech možno určite považovať aj legislatívnu zmenu z dielne Ministerstva financií SR vo vzťahu k problematike predloženia vyúčtovania podľa zákona o vlastníctve bytov.

Ročné vyúčtovanie za rok 2019 možno vykonať a vlastníkom predložiť až do 31. júla 2020 bez hrozby sankcií.

Mnohí správcovia a predsedovia spoločenstiev mali vo vzťahu k pandémii problém predložiť ročné vyúčtovania vlastníkom bytov a nebytových priestorov včas. Podľa šiestej časti zákona č. 156/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorou sa zavádzajú určité opatrenia v oblasti hazardných hier a správy bytov a nebytových priestorov, konkrétne § 36d ods. 1, v zmysle ktorého „Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, nie sú v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu, ak bolo spôsobené negatívnymi následkami pandémie a takúto správu a takéto vyúčtovanie predložia do 31. júla 2020. Týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.“

Dôležité je najmä ustanovenie v časti spôsobenia omeškania objektívnymi negatívnymi následkami pandémie a zároveň splnenie si tejto povinnosti do konca júla 2020. Nepôjde teda automaticky každé omeškanie splnenia si zákonnej povinnosti.

Na jednej strane vítame snahu Ministerstva financií SR riešiť situáciu vo vzťahu k tým správcom a spoločenstvám vlastníkov, ktorí nemohli z objektívnych dôvodov vyúčtovanie vykonať a predložiť, no na strane druhej nie je možné opomenúť skutočnosť, že k prijatiu zákona došlo až po 31. máji 2020, teda po dátume, v ktorom už správcovia a spoločenstvá vlastníkov mali mať rozúčtovanie vykonané a predložené a uvítali by akceptovanie relevantných podnetov a pripomienok v skoršom čase. Každopádne túto legislatívnu úpravu vítame a sme radi, že boli vypočuté argumenty vo vzťahu k tým subjektom, ktoré by boli bez prijatia tejto úpravy nespravodlivo sankcionované.

Ďakujeme všetkým za podporu a poskytnutie svojich postojov a názov na stav bytového fondu počas pandémie priamo z praxe. Stanovisko Ministerstva financií k predmetnej problematike si môžete prečítať po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy