Blogy a články

Stanovisko Odboru právnych služieb Úradu na ochranu osobných údajov k nahliadaniu do dokladov, ako aj do hlasovacích listín z písomného hlasovania v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.

27. 03. 2019 - Mgr. Nina Sovič

Problematika ochrany osobných údajov ostatných vlastníkov pri výkone práva individuálneho vlastníka nahliadať do účtovnej dokumentácie týkajúcej sa správy bytového domu je aktuálne najhorúcejšia téma v rovine vzťahu zákonov č. 182/1993 Z .z. a č. 18/2018 Z. z. Prečítajte si najnovšie vyjadrenie doručené nášmu partnerovi, Asociácii vlastníkov bytov.

 Ust. § 9 ods. 5 z. č. 182/1993 Z. z. stanovuje povinnosť správcovi umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.

Ust. § 11 ods. 6 z. č. 182/1993 Z.z. stanovuje vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.Ust. § 14 ods. 1 stanovuje vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy