Seminár o lepšej správe bytového domu a workshop v Nitre

Štandardne odborný a interaktívny seminár organizovaný Združením pre lepšiu správu bytových domov, ktorého zmyslom a podstatou je riešiť aktuálne otázky výkonu správy z pohľadu praxe. Prednášať a vyjadrovať sa k témam budú odborníci slovo vzatí. V spolupráci s Asociáciou vlastníkov bytov, portálmi  www.svb.sk a www.bytovydom.sk a www.182-1993.sk otvoríme problémy kvality výkonu správy bytových domov na Slovensku. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov. Workshop následne pokračuje po skončení seminára s individuálnou možnosťou konzultácie a priamym osobným kontaktom, prebieha špecificky moderným spôsobom s individuálnym prístupom.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

27. apríla 2023
10:00 – 17:00 hod. (Odborný seminár a diskusie)
17:00 – 17:30 hod. (Praktický workshop)
Hotel 11, Ďurková 11, Nitra

 

STIAHNUŤ POZVÁNKU A PROGRAM


ČO SA DOZVIETE

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych činnostiach ZLSBD
 • nových pravidlách „rozpočítavania nákladov“ vo vyhláške č. 503/2022 Z. z.
 • riešeniach regulácie cien energií
 • výhodách energetických komunít medzi bytovými domami
 • efektivite elektronického hlasovania
 • starostlivosti o zdravú fasádu
 • správnom a efektívnom riešení havarijných situácií
 • spôsobe odmeňovania predsedov SVB, členov rady, zástupcov vlastníkov
 • dosahu nárastu cien stavebných materiálov na poistné sumy
 • zodpovednosti správcu za riešenie havarijných situácií v bytových domoch
 • možnosti trestnoprávnych postihov vlastníkov bytov pri nedodržaní povinnej opatrnosti pri manipulácii s plynovými zariadeniami
 • exkluzívnych poistných podmienkach
 • ukladaní sankcií v domovom poriadku
 • častých chybách pri vymáhaní nedoplatkov vlastníkov
 • modernej zmluve o výkone správy v roku 2023
 • pripravovanej legislatíve v oblasti výkonu správy

 

SEMINÁR JE URČENÝ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania


PROGRAM

10:00 – 10:05
Novinky a prínosy členstva v ZLSBD ako najväčšieho združenia na Slovensku v rovine výkonu správy. Spolupráca na novej legislatíve.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

10:05 – 10:25
Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z. „o rozpočítavaní“ ktorá nahrádza vyhlášku MH SR č. 240/2016 Z. z.
ZLSBD bolo súčasťou pracovnej skupiny, ktorá spracovala znenie novej vyhlášky a práve z toho dôvodu je predmetom diskusie poukázanie na pozitíva a negatíva novej vyhlášky.
– ustanovenie teploty teplej vody na odbernom mieste
– pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode
– pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v dec. zdroji tepla
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

10:25 – 10:40
Praktické výhody elektronického hlasovania vlastníkov a procesný postup uplatňovania
Osvedčeným spôsobom prejavu hlasovacieho práva vlastníkov sa stalo tzv. elektronické hlasovanie zavedené zákonom č. 67/2020 Z. z.. Ide o inštitút, ktorý bude nevyhnutnou súčasťou výkonu správy. Ako sa tieto otázky riešia medzi správcami na Slovensku je predmetom tejto prednášky.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

10:40 – 11:00
Prečo nepodceňovať starostlivosť o fasádu.
Boris Rózsa, FAMUS s. r. o.

11:00 – 11:20
Dosah nárastu cien stavebných materiálov a prác na poistné sumy vlastníkov v bytových domoch
Poistný trh sa neustále vyvíja a mení. Tomu je potrebné prispôsobovať nielen poistné zmluvy, ale celkový prístup k poisteniu majetku a zodpovednosti všeobecne. Rady od makléra s najvyšším rastom uzavretých poistných zmlúv pri výkone správy si môžete prísť vypočuť osobne.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

11:20 – 11:40
PREMIOVÉ služby poistenia
Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa

11:40 – 12:00 (diskusné fórum)
Zbytočnosť a protiprávnosť fenoménu „zdržal sa“ na hlasovaní vlastníkov
– platný hlas vlastníka vs. započítaný hlas vlastníka
– počet prítomných vs. počet hlasujúcich vlastníkov
– „poloprítomný“ vlastník
– kedy sa rozhodnutie považuje za rozhodnutie
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
účastníci semináru

12:00 – 13:00
Dlhšia prestávka (obed, káva, čaj, občerstvenie)

13:00 – 13:20
Chyby v procese odmeňovania predsedov SVB, členov rady, zástupcov vlastníkov a spôsoby ich nápravy.
Z praxe jednoznačne vyplýva nesprávny až nezákonný spôsob odmeňovania osôb vo vzťahu k výkonu správy. Ide pritom len o chybovosť legislatívy.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

13:20 – 13:40
Regulácia cien energií vo vzťahu k právam a povinnostiam správcov bytových domov. Ustanovujúce nariadenia vlády k zákonu č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Najväčšou témou v poslednom období je práve nestabilné predstavovanie riešení k otázkam zvyšovania cien energií. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov sú ponúkané riešenia v závislosti od vzťahov k dodávateľom, ktoré nie sú jasné a určité. Paleta možností ponúkaná nestabilnou legislatívou je predmetom tejto prednášky.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

13:40 – 13:50
Metodika ukladania sankcií vlastníkom a iným osobám pri porušení domového poriadku
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

13:50 – 14:00
Elektromobilita v bytových domoch
Problém dopravných prostriedkov na elektrický pohon presahuje hranicu automobilov a zasahuje do bežného života každého z nás. Či už ide o uskladnenie elektrokolobežiek, čoraz častejšie vznikajúce požiare, odber elektrickej energie bez kontroly a tak ďalej.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:00 – 14:20
Profesionálni elektrikári
Od roku 2005 sa venujeme prevažne bytovým domom, projekty a realizácie rekonštrukcie elektroinštalácií, domácich telefónov, čipových otváraní dverí, kamerových systémov pre bytovky. 

Bohuš Žila, BM Elektro s. r. o.

14:20 – 14:30
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

14:30 – 14:50
27 praktických vylepšení zmluvy o výkone správy v roku 2023
Naše vzorové dokumenty pravidelne aktualizujeme a zmluvu o výkone správy sme pre rok 2023 obohatili o 27 inovácií najmä z praxe, ktoré riešia mnoho nielen nepredpokladaných problémov. Príďte si ich vypočuť a staňte sa modernejším správcom.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:50 – 15:10 (diskusné fórum)
Pravda vs. dobro ako princípy výkonu správy bytových domov. Malé slová s veľkým významom v zákone č. 182/1993 Z. z..
– zápisnica vs. oznámenie o výsledku hlasovania
– kedy je hlasovanie právnym úkonom
– tvorba zálohových predpisov pri zmene vlastníka bytu alebo nebytového priestoru
– osobomesiace a kontrola v praxi
– rozdiel medzi pojmami „služba“ a „vlastníctvo“
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

15:10 – 15:30
Možnosti trestnoprávnych postihov vlastníkov bytov pri nedodržaní povinnej opatrnosti pri manipulácii s plynovými zariadeniami

– využitie inštitútu krajnej núdze podľa § 24 Trestného zákona pri odstavení plynového zariadenia vlastníka bytu 
– Trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 3285 Trestného zákona a jeho využitie pri činnostiach súvisiacich so správou bytových domov 
– postup pri podávaní trestného oznámenia na vlastníka bytu 
– praktický prípad právoplatného odsúdenia vlastníka bytu pre zavinené spôbenie úniku plynu do priestorov bytového domu
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

15:30 – 15:40
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

15:40 – 16:25 (diskusné fórum)
Zodpovednosť správcu za riešenie havarijných situácií v bytových domoch
– vznik havárií
– pojem bezprostredného ohrozenia
– poistné udalosti a ich likvidácie
– nepovinné revízie a ich význam
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.
Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa
Boris Rózsa, FAMUS s. r. o.

16:25 – 16:35
Energetické komunity bytových domov ako riešenie energetickej krízy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
– vznik energetických komunít medzi bytovými domami
– koncový odberateľ ako aktívny odberateľ
– spotreba vyrobenej elektrickej energie a jej distribúcia pre iné bytové domy
– praktické príklady zo zahraničia
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

16:35 – 16:45
Nesprávne postupy správcu a spoločenstiev pri vymáhaní nedoplatkov nad 2.000 eur
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

16:45 – 17:10
Pripravované legislatívne zmeny v oblasti správy bytového fondu na Slovensku a bytová politika 2030
– nové definície pojmov
– zmeny v orgánoch SVB a kontrolnej činnosti
– vymedzenie zmluvy o obstaraní služieb domu (ako náhrady za mandátnu zmluvu)
– vymedzenie každého bytového domu ako právnickej osoby na účely výkonu správy
– vznik registra domov a bytov
– podrobné určenie pravidiel o hlasovaní v samostatnej vyhláške
– zápis spôsobu výkonu správy na liste vlastníctva
Teší nás, že presadzujeme legislatívne zmeny založené na praktických riešeniach. Aktívne však pracujeme na zmenách, ktoré pomôžu správcom a spoločenstvám najmä vo forme nového zákona. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne diskutovať o pripravovaných zmenách a buďte informovaní vopred.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

17:10
Ukončenie seminára a losovanie cien

WORKSHOP

17:10 – 17:45
Dialógy, diskusie, výmena skúseností a riešenie problémov a otázok konfrontáciou
Moderná koncepcia workshopu formou „jeden na jedného“ alebo „tvárou v tvár“. V zahraničí často využívané efektívne a najúspešnejšie nadviazanie kontaktov medzi stranami dopytu a ponuky. Podstatou workshopu je poskytnúť pre každého zo strany správcov bytových domov a partnera workshopu rovnaký časový priestor, v ktorom je možné individuálne analyzovať otázky a problematiku a dospieť tak k riešeniam problémom toho ktorého subjektu. Tematicky je workshop zameraný najmä na problematiku technického zabezpečenia budov, obnovu a jej financovanie a iných súvisiacich tém. Hlavným cieľom workshopu je nadviazať s každým partnerom workshopu individuálny kontakt počas presne stanoveného časového limitu a uplatniť princíp „každý s každým“. Nejde o anonymné oslovovanie formou prednášky pre čo najväčší počet adresátov, ale o prezentáciu tovaru alebo služieb každému zvlášť, analýza konkrétnej problematiky pre každého individuálne podľa jeho požiadaviek.

PREDNÁŠAJÚCI A DISKUTUJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.
Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa
Boris Rózsa, FAMUS s. r. o.
Bohuš Žila, BM Elektro s. r. o.
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

Rezervácia na seminár ZLSBD

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár a workshop, potrebné informácie nájdete v doručenom e-maile. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 27.04.2023 10:00 27.04.2023 17:45 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu a workshop v Nitre 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy