Správcom bytových domov môže byť len osoba zapísaná do zoznamu správcov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Vzhľadom na to, že SVB často nedokáže vykonávať všetky činnosti, deleguje ich formou mandátnej zmluvy na tretie osoby. Zodpovednosť spoločenstva však v týchto prípadoch ostáva zachovaná. SVB nemôže na základe mandátnej zmluvy prenášať na tretiu osobu väčšinu svojich kompetencií, inak je táto zmluva neplatná.