Blogy a články

Zákon o sťažnostiach v kontexte výkonu správy bytových domov

01. 09. 2021 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

V praxi často riešime otázku našich členov, či ako spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) alebo nezisková organizácia, či mestská príspevková organizácia založená mestom alebo obcou ako jediným spoločníkom alebo zakladateľom, podliehajú režimu zákona o sťažnostiach. Hlavným problémom je otázka, či podanú sťažnosť alebo poskytovanie informácií vlastníkom musia vybaviť v lehote do 60 dní, tak ako to uvádza ust. § 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. zákon o sťažnostiach (ďalej ako „zákon o sťažnostiach“).

Zákon o sťažnostiach totiž v ust. § 2 ods. 1 určuje, že: „Podľa tohto zákona postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú:

  1. orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie,
  2. orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie,
  3. osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmových alebo povinnostiach iných osôb.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy