Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola v Národnej rade SR schválená 13.9.2018 je vydaná v zbierke zákonov pod číslom 283/2018 Z. z., celé znenie novely si môžete prečítať na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/283/20181101