Blogy a články

Rozvody pitnej vody – skryté nebezpečenstvo

13. 05. 2024 - Marek Perdík, predseda ZLSBD

Voda je životodarná tekutina a tá, ktorá je určená na pitie, by mala byť čistá a zdravá. Ako čistota vody súvisí s výkonom správy bytových domov? Aké sú povinnosti správcu a vlastníkov?

Kde sa berie znečistenie a ako vzniká?

Podľa odborníkov sú prakticky len dve možnosti znečistenia pitnej vody – znečistenie zdroja a znečistenie vodovodným systémom. V zanesenom vodovodnom potrubí sa môžu množiť nebezpečné baktérie. Hrozbou môže byť prítomnosť baktérie rodu Legionella, ktorá sa najčastejšie vytvára v rozvodoch teplej vody bez cirkulácie. Legionella môže v prípade svojho premnoženia spôsobiť napríklad i silný zápal pľúc. Do ľudského organizmu sa tieto baktérie dokážu dostať vdýchnutím častíc alebo pri kontakte s kontaminovanou vodou.

Keďže je systém spoločným zariadením v bytovom dome a ohrozenie života a zdravia, tak podľa § 9 ods. 4 z. NRSR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov: „Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.“

Kvalitné a čisté vodovodné rozvody

Najčastejšie pitnú vodu kontaminujú nekvalitné, väčšinou presluhujúce domové a bytové rozvody. Preto je nevyhnutné zabezpečiť kvalitné rozvody vody. Ďalšou možnosťou je tiež čistenie a dezinfekcia rozvodov vody. Podľa § 5 ods. 6 vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z.: „Rozsah ukazovateľov kvality pitnej vody alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody možno v programe monitorovania systému zásobovania pitnou vodou znížiť, ak sú dodržané aj tieto požiadavky:

  1. miesta a početnosť odberov vzoriek pitnej vody na odberných miestach zohľadňujú pôvod, zmeny a dlhodobý trend hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody,
  2. manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou potvrdzuje, že nie je pravdepodobné zhoršenie kvality pitnej vody niektorým z možných identifikovaných faktorov ovplyvňujúcich zás. pitnou vodou
  3. výsledky všetkých analýz vzoriek pitnej vody odobraté v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú zásobovanú oblasť dosiahnu menej ako 60 % limitnej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody.“


Správcovia bytových domov sú preto povinní zabezpečiť čistotu rozvodov z dôvodu ochrany života a zdravia vlastníkov v dome aj bez ich súhlasu.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy