Blogy a články

Aká bola VI. online LEPŠIA SPRÁVA 2021

30. 03. 2021 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Žiaľ ani jarný kongres sa nám vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu nepodarilo uskutočniť spoločne s vami osobne, to však neznamená, že sme to nechali len tak. Preto sme sa rozhodli aj naše hlavné jarné podujatie presunúť do online priestoru. A nevynechali sme pritom ani vás.

Aj tento rok sme pripravili pútavý až trojdňový program plný diskusných fór nielen s tradičným osadenstvom odborníkov zo ZLSBD, ale aj iných odborníkov, ktorí mali čo k témam povedať a ktorým dovolila súčasná situácia sa nášho podujatia zúčastniť či už osobne alebo aspoň na diaľku.

Ďakujeme všetkým diskutujúcim, ktorí prijali pozvanie na našu  online VI. LEPŠIU SPRÁVU 2021 a rovnako naše poďakovanie patrí aj partnerom UMYJEM TO SK s.r.o., Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o., Finlegal services s.r.o., Resitech s.r.o., ista Slovakia s.r.o., TVG Klima Slovakia s.r.o. – DRYSTAR, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. a I.MAR spol. s r.o., ktorí nám pomohli online VI. LEPŠIU SPRÁVU 2021 uskutočniť.

Je veľký rozdiel byť fyzicky prítomný na kongrese a aktívne sa zapájať do diania programu, či prehodiť zopár slov s ďalšími účastníkmi či sedieť pri počítači celý deň sledovaním online programu. Uvedomujeme si, že je náročné vydržať pozerať do monitorov vašich počítačov niekoľko hodín. Aj túto skutočnosť sme zobrali na zreteľ a program každého jedného dňa sme koncipovali tak, aby posledná prednáška či diskusné fórum skončilo maximálne o 15:30 hod.

Automatický prístup k video archívu zo VI. LEPŠEJ SPRÁVY 2021 a celý archív aj na USB kľúči

Tak ako aj po minulé roky, každý účastník získal bezplatný automatický prístup k prehľadnému videoarchívu všetkých prednášok a diskusných fór, ktoré si bude môcť kedykoľvek pozrieť znova. Navyše sme pre účastníkov pripravili aj všetky diskusie a prednášky na USB kľúči, ktorý im bude doručený poštou.

Aj tentokrát sme ostali verní osvedčenému formátu interaktívnych diskusných fór, ktorých súčasťou sa každý účastník mohol stať aj na diaľku, prostredníctvom zapojenia sa do jednotlivých diskusií formou položenia otázky. Mohli tak urobiť buď prostredníctvom „četu“ na našej web stránke www.lepsiasprava.sk, položením anonymnej otázky cez formulár nachádzajúci sa pod videom živého vysielania alebo formou sms na tel. č. 0911 230 012.

Program sme zostavili až zo 14-tich diskusných fór

Medzi témy diskusných fór patrili napríklad praktický pohľad na výpoveď zmluvy o výkone správy, mnohokrát problematické odovzdanie dokumentácie a dokladov domu pri výkone správy, správa bytového domu správcom po uplynutí výpovednej lehoty zo zmluvy o výkone správy bez zmeny formy správy, vykonanie vyúčtovania za rok 2020, zápis údaju o rodnom čísle predsedu SVB do registra SVB podľa návrhu nového zákona o údajoch, zmena vzhľadu domu, zohľadnenie miery využívania ako inštitút BytZ, zánik domu ako objektívna skutočnosť zániku jeho správy a vznik nových práv a povinností za účelom usporiadania práv spoluvlastníkov, otázka odmeňovania osôb pri výkone správy, založenie SVB a mnoho ďalších . Pre členov ZLSBD sme si opäť pripravili bonus v podobe pripísania poplatku za livestream do kreditov vo forme bytíkov, za ktoré si môžu zakúpiť vzorové zmluvy či dokumenty v našom E-SHOPE. Pozor, pribudlo mnoho ďalších dokumentov, na ktoré môžete svoje bytíky minúť 😊.

Členovia ZLSBD získajú ďalšie bytíky

Prehľadný graficky spracovaný zoznam povinných revízií pre každého účastníka ako bonus

Poukážka na dezinfekciu spoločných priestorov BD od spoločnosti UMYJEM TO SK s. r. o.

VI. online LEPŠIA SPRÁVA 2021 v číslach

Našej VI. LEPŠEJ SPRÁVY 2021 sa zúčastnilo až 115 účastníkov, čo nás veľmi teší vzhľadom na to, že si uvedomujeme rozdiel medzi živým kongresom a online prenosom. Ako každý rok, tak aj tentokrát sme zbierali podnety, návrhy a spätnú väzbu prostredníctvom dotazníka. Všetkým účastníkom, ktorí dotazník vyplnili sa program LEPŠEJ SPRÁVY páčil a boli s ním spokojní. Drvivú väčšinu účastníkov zaujali všetky témy, no pri výbere konkrétnych prevládali tie legislatívne v tesnom závese s ekonomickou a daňovou tematikou.

Až 83% účastníkov sa vyjadrilo, že by sa diskusné fórum Praktikum správcu malo stať pravidelnou súčasťou podujatí organizovaných našim združením a rovnaký počet by privítal prehľadne spracovanú podstránku s otázkami a odpoveďami, ktoré riešime práve na Praktiku správcu.

Od spracovania zborníku prednášok sme upustili už na V. online LEPŠEJ SPRÁVE 2020, no mnohým účastníkom, konkrétne až 77 percentám by sa páčilo mať takýto zborník k dispozícií aspoň v elektronickej podobe. 89% účastníkov sa pravidelne vracia k niektorým z prednášok alebo diskusií umiestnených vo videoarchíve. Tentokrát sme pripravili pre účastníkov špeciálny bonus v podobe videoarchívu zo VI. online LEPŠEJ SPRÁVY 2021 umiestneného na USB-kľúči, ktorý bude poštou doručený každému registrovanému účastníkovi. Tento nápad považuje za prospešný až 90% respondentov.

Pri otvorenej otázke na akú problematiku by sme sa mali zamerať pri organizovaní jesennej VII. LEPŠEJ SPRÁVY 2021 nám účastníci poskytli široké spektrum podnetov. Medzi tými najčastejšie spomínanými patrili žiadosť o zaradenie tém, ktoré sa viac týkajú problémov správcov s ktorými sa denno denne pri výkone správy potýkajú, zodpovednosť predsedov a členov rady SVB, rozpočítavaniu tepla, cyklickým revíziám v bytových domov vyplývajúcich z legislatívy, problematike účtovníctva SVB, rozúčtovania položiek v ročnom vyúčtovaní a celkové riešenie neprispôsobivých obyvateľov bytových domov.

Účastníkov by zaujímali aj témy vo vzťahu k správe bytových domov na Slovensku zahraničných vlastníkov, ktorí v zahraničí aj prebývajú, zelená energia a s ňou spojená téma dotácií od štátu so zameraním na bytové domy a informácie o NOVOM ZÁKONE o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na ktorom už skoro dva roky pracuje legislatívne kolégium ZLSBD.

Zaujímali sme sa aj o vzorové dokumenty, ktoré účastníkom chýbajú a boli by radi ak by sme ich zaradili do našej ponuky. Mnohé zo spomínaných dokumentov už spracované máme, a preto by sme ešte raz radi upozornili kde tieto dokumenty môžete na našej web stránke www.lepsiasprava.sk nájsť. Stačí ísť na náš web a na hornej lište kliknúť na E-SHOP. Všetky dokumenty, ktoré máme k dispozícií nájdete tam vrátane domového poriadku, reklamačného poriadku, dokumentov v súvislosti s GDPR a kamerovými systémami inštalovanými v bytových domov či Mandátnu zmluvu pre predsedov SVB, domovníka či člena rady. Účastníci by okrem vyššie spomínaných vzorových dokumentov privítali návod ako vyhotoviť ročné vyúčtovanie s náležitosťami, ktoré musí obsahovať, manuál ako archivovať dokumenty spoločenstva či dokument obsahujúci všeobecnú stratégiu obnovy bytového domu. Respondenti, ktorí si našli čas a dotazník vyplnili by na jesennej VII. LEPŠEJ SPRÁVE 2021 ako hostí v našich diskusných fórach privítali orgány verejnej moci a medzi tie najčastejšie spomínané patrilo Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad na ochranu osobných údajov či Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Všetkým respondentom, ktorí venovali svoj čas na vyplnenie dotazníku veľmi pekne ďakujeme. Aj vďaka vašim spätným väzbám je každý náš program plný aktuálnych tém, ktoré vás trápia najviac.

Do ZLSBD pribudli traja čestní členovia

V ZLSBD si vážime aktivitu našich členov aj všetkých externých spolupracovníkov, vďaka pomoci ktorých sme za tri roky tam kde teraz sme. Možno to hovoríme často, ale práve podpora, podnety a spätná väzba našich členov nás posúva ďalej. Koniec koncov robíme to pre vás všetkých, pretože našim cieľom je zvyšovať kvalitu výkonu správy po všetkých stránkach.

Za normálnych okolností organizujeme až 20 seminárov a 8 workshopov ročne, a to po celom území Slovenska. Dvakrát do roka organizujeme aj veľký kongres LEPŠIA SPRÁVA, ktorého súčasťou odbornej časti programu je nielen tím ZLSBD, ale aj mnoho externých konzultantov či aktívnych členov, ktorí majú čo účastníkom povedať.

Podľa stanov ZLSBD máme právo udeliť čestné členstvo, a tak sme túto možnosť radi využili práve pri ľuďoch, ktorých si nesmierne vážime nielen po odbornej stránke, ale aj po tej ľudskej. Na VI. online LEPŠEJ SPRÁVE 2021 sme plaketu čestného členstva odovzdali rovno trom ľuďom, ktorí si to naozaj zaslúžia a veríme, že tento názor zastávate aj vy.

JUDr. Mareka Valachoviča ste mali možnosť pravidelne vidieť v odborných diskusných fórach nielen na našich kongresoch, ale aj na online seminároch.  Advokátov či právnikov špecializujúcich sa na bytovú agendu je na Slovensku veľmi málo. Je ich možné spočítať na prstoch jednej ruky. Aj preto si veľmi vážime, že práve Marek sa „pripojil“ k našej iniciatíve poskytovať správcom a predsedom pravidelné a hlavne aktuálne informácie zo sveta výkonu správy na našich podujatiach, no nielen na nich. Spolu s Marekom Perdíkom a Silviou Valichnáčovou spojili sily a svoje vedomosti a poznatky a v roku 2020 dokonca napísali publikáciu Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa bytového zákona. Marekovi sme sa za dlhoročnú spoluprácu poďakovali na VI. LEPŠEJ SPRÁVE 2021 a odmenili sme ho čestným členstvom. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať ešte veľmi dlho.

JUDr. Peter Golha, prokurátor z Generálnej prokuratúry SR, je rovnako pravidelným účastníkom našich kongresov a rôznych seminárov, či už naživo, alebo online formou. Jeho odborný prínos do ZLSBD si veľmi ceníme, vzhľadom na to, že sme jediné združenie svojho druhu, s ktorým Generálna prokuratúra SR takýmto spôsobom spolupracuje. Aj téma trestného práva vo vzťahu k výkonu správy je dôležitá a svojim spôsobom výnimočná, pretože informácie k danej problematike z prvej ruky sa dozviete výhradne na našich podujatiach, na ktorých môžete Petra Golhu vidieť ako hosťa diskusných fór, ale aj pri samostatných prednáškach. Petrovu pomoc si nesmierne vážime, a preto sme sa aj jeho rozhodli vymenovať za čestného člena Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Peter, dúfame že to s nami ešte dlho potiahneš.

Ing. Karola Jursu z Okresného stavebného bytového družstva Dunajská streda mnohí iste dobre poznáte z rôznych seminárov či podujatí organizovaných ZLSBD. No čo ste možno netušili je skutočnosť, že OSBD DS patrilo medzi prvé družstvá, ktoré sa rozhodli vstúpiť do nášho Združenia a boli tak svojim spôsobom „priekopníkmi“. Do vtedy nášho rok fungujúceho Združenia vložil mnoho dôvery v naše schopnosti a odbornosť, za čo sme mu vďační dodnes. Veríme, že mu členstvo u nás prinieslo mnoho potrebných informácií, ktoré využil aj v praxi. Karol tento rok odchádza z družstva na zaslúžený dôchodok a my sme sa mu rozhodli preukázať úctu a dať mu najavo ako si ho vážime odovzdaním plakety čestného členstva v ZLSBD. Karol máme ťa radi a veríme, že si aj na dôchodku nájdeš čas a poctíš nás tvojou prítomnosťou na našich podujatiach 😊.

Účastníkov sme nezabudli obdarovať

Pre účastníkov sme si pripravili nie jeden, ale rovno tri bonusy v podobe praktického manuálu vedenia schôdzí a zhromaždení vlastníkov, praktického manuálu ochrany osobných údajov a graficky spracovaný zoznam povinných revízií s lehotami, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa problémom a možným pochybeniam v súvislosti s výkonom správy či už v oblasti organizácií schôdzí a zhromaždení vlastníkov alebo pri porozumení ochrany osobných údajov.

Poukážka na dezinfekciu spoločných priestorov BD od spoločnosti UMYJEM TO SK s. r. o.

Dnes ešte viac ako kedykoľvek predtým je dôležité dbať na bezpečnosť v bytových domoch. Žiaľ nie každý vlastník sa správa zodpovedne počas svojho pobytu v spoločných priestoroch bytového domu, a preto je nutné dbať na zvýšenú prevenciu pred šírením korona vírusu napríklad kvalitnou dezinfekciou. Ďakujeme nášmu partnerovi, spoločnosti UMYJEM TO SK s. r. o., ktorá sa rozhodla venovať každému účastníkovi poukážku vo výške 50 eur v prípade potreby dezinfekcie spoločných častí a zariadení bytového domu.

V mene celého tímu ZLSBD sa všetkým účastníkom chceme poďakovať za ich účasť a aktivitu, ktorú počas všetkých troch dní vyvíjali a aj za množstvo otázok a podnetov, ktoré k nám v priebehu online vysielania prichádzali. Otázky sme starostlivo pozbierali a odpovede na nich nájdete aj v tomto vydaní časopisu Zlepšovák správcu bytových domov. Ďakujeme a tešíme sa na najbližšie stretnutie, veríme už osobné. 😊

Prístup k videoarchívu z online VI. LEPŠEJ SPRÁVY si môžete stále zakúpiť. Celý program aj s možnosťou prístupu k videoarchívu nájdete po kliknutí na tlačidlo nižšie.

2 komentáre

 1. Dobrý deň pani Nina Sovič,
  píšem Vám zrejme dosť neobvyklý komentár,ale žiaľ,život a situácia priniesla.
  V tomto čase pandémie COVID 19 som ako mnohí ľudia na svete bola nútená uzatvoriť svoju výrobno – predajnú špecifickú potravinársku prevádzku.Bývam v troj – podlažnom bytovom dome bez výťahu s dvomi vchodmi a keďže sme hľadali upratovaciu službu ,prihlásila som sa s cieľom zabezpečiť a zvýšiť v tomto období hygienu spoločných priestoroch tak,aby obyvatelia 24 bytov prešli týmto obdobím s čo najmenšími ujmami z dôvodu pandémie COVID19 .
  Neviem presný dátum,ale v čase 12.44hod. bol v denníku Nový čas uverejnený článok s titulkou:
  Bytovky sa stali ohniskami nákazy! Pozor,tu sa so susedom radšej nerozprávajte
  Pod týmto titulom je umiestnená foto časti bytovky a ďalej je text, s odporúčaniami pre obyvateľov ,ako sa správať v spoločných priestoroch , čo obmedziť,ako sa správať vo výťahu a tiež dôležitosť zvýšenia frekvencie upratovania spoločných priestorov a pravidelného vetrania.
  Nakoľko ma tento Váš článok zaujal edukačným rozmerom a niektorí obyvatelia a návštevníci našej bytovky chodili bez rúšok,uvedený článok som stiahla , vytlačila a vyvesila v oboch vchodoch a spýtala som sa aj v susedných bytovkách,či chcú vytlačiť a vyvesiť si takýto článok v spoločných priestoroch.Niektorí súhlasili a niektorí nachceli.Pre našu bytovku mal Váš článok efekt v podobe,že ľudia naozaj začali v spoločných priestoroch nosiť rúška vo väčšej miere.A zato Vám chcem veľmi pekne poďakovať.
  Váš článok má však aj opačný účinok na niektorých obyvateľov bytovky
  .Asi pred tromi týždňami sa do bytovky vo vedľajšom vchode nasťahoval manželský pár v dôchodkovom veku, s dvom psíkmi .Pán sa mi predstavil ako bývalý vysokoškolský vzdelaný vojak z povolania,väčšinu života žijúci v zahraničí.
  Na Veľkonočný pondelok som zaznamenala ,že papiere s Vašim článkom zmizli aj s iným oznamom.Pán – vojak venčil psíka,tak som sa ho spýtala,či nevie kde sú tie papiere s Vaším článkom.Povedal , že nie,že on to nečíta.Tak som články opäť vytlačila ,vyvesila a na druhý deň ráno som ich šla skontrolovať.Články tam opäť neboli.Pán – vojak venčil psíka a zase nevedel kto to strhol ,že on to nečítal , no naliehala som viac a povedal,že večer tam bol policajt s nejakým inteligentým pánom a že si papiere vzali so sebou.Povedala som mu,že ja sa nebojím ,že ja si svoj názor aj postoj zodpoviem a že tie články tam vyvesím znovu, nakoľko tam upratujem okrem zazmluvnenej dohody ešte 1x v týždni navyše z vlastnej vôle a na vlastné náklady,bývajú tam prevažne starší ľudia a chcem ich bezpečnosť a aj svoju.Odpoveď : „Ako ste si to zariadila,tak to máte “ a články s poplašnou správou si svojvoľne nemôžem lepiť,že kto som ja ,či som členka zdravotníckej komisie .Zavolala som ho k nášmu vchodu a vyzvala ho, nech si článok prečíta .Na to mi povedal,že hneď v nadpise je poplašná správa :“Pozor,tu sa radšej so susedom nerozprávajte“,že on sa vyzná v zákonoch.Vyzvala som ho,nech číta ďalej,no to už mal plné ústa toho,že som sa dopustila priestupku a že môžem byť pokutovaná….
  No tu som spozornela a hlavou mi preblyslo,že pán je rypák,zrejme on sám alebo iný sused , ktorému nahovoril tieto múdra strháva tieto podľa mňa užitočné články.Odišla som,uvedomila som si,že dávať volnosť hlúposti v tomto prípade v mojej prítomnosti je plytvaním môjho času.
  O deň neskôr,v rozhovore so zastupkyňou vlastníkov bytov som si od nej vypočula ďalší neprívetivý názor a to , že článkom , nazvala to oznamom ich drezúrujem. Už v úvode keď som jej článok ukázala po nalepení na vchodové dvere sa vyjadrila,že si vygúglila s dcérou právničkou ,že ste si článok nechali zaplatiť v Novom čase a že vymáhate dlhy od nájomníkov.
  Ale článok tam visel odo dňa vydania v Novom čase a nabáda v tejto dobe k tomu najrozumnejšiemu podľa mňa , ako zástupkyňa vlastníkov bytov mala vyhľadať,nalepiť,edukovať ona.Podstatou článku nie je spoločnosť v mene ktorej sa objavilo v článku Vaše meno a ani meno a činnosť spoločnosti, ale užitočné ,praktické rady aplikovateľné v bežnom ľudskom živote. A nájom sa predsa platiť musí všade. Nechápem tú iritáciu,pretože článok visí dodnes na našom vchode.
  Váš článok som odkonzultovala s pracovníčkou nášho bytového družstva a súhlasila s jeho nalepením.Prisľúbila,že na najbližšej schôdzi to predloží na jednanie,rozmnoží .Ponúkla som sa,že to môžem chodiť lepiť na bytovky , prípadne nech vydajú vlastné odporúčania pod svojou hlavičkou,razítkom.Schôdza sa nekonala.
  Moja otázka na Vás znie,ako a čím konkrétne argumentovať v prípade takýchto osôb , ako možno zamedziť strhávaniu nalepených článkov?Čo môžem podniknúť voči takýmto osobám?Môžem ja ako súčasť obyvateľov bytovky nalepiť na dvere takýto oznam ,sprostredkovať tieto články? alebo musím mať písomný súhlas zástupkyne bytov alebo bytového družstva ?Je potrebné pod takýto článok uviesť svoje meno ?Pretože lepenie článkov v spoločných priestoroch je zbytočná energia keď sa nájde jeden , ktorému niečo nesedí – zruší ich.
  Čo by ste mi dali aké účinné odporúčania ?
  Záverom Vám prajem veľa zdravia a síl vo Vašej zmyslu plnej práci,
  ďakujem za Váš čas a odpoveď.
  S pozdravom
  Homolová Blanka

  1. Dobrý deň pani Homolová, v prvom rade sme radi, že vnímate situáciu, ako ju vnímate. Môj príspevok ohľadom bezpečnosti v bytových domoch bol uverejnený vo viacerých médiách, dokonca aj zahraničných, pretože si každý uvedomuje vážnosť situácie. Za článok sme samozrejme nikomu platiť nemuseli vzhľadom na to, že sa jedná o tému, ktorá je aktuálna a má pomôcť predísť šíreniu nákazy v bytových domoch. Je pravda, že niektoré média pôvodný článok, ktorý som písala upravili a dali mu nadpisy, aký aj Vy spomínate. Každopádne žiaden policajt nemá právo strhávať oznamy, ktoré vyvesíte v spoločných priestoroch, pretože sa nejedná o žiadnu poplašnú správu. Usmernenie o tom, ako sa má každý obyvateľ v bytovom dome správať uverejnil aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Rozumieme, že niektorí ľudia popierajú pandémiu, no mali by teda myslieť aspoň na svojich susedov, ktorí majú strach. Ak chcete pani Homolová, napíšte mi prosím na seba e-mail a ja Vám pošlem originálne znenie článku, ktoré sme písali a z ktorého média čerpali. Rovnako si môžete stiahnuť plagátiky, ktoré sme vyrobili pre bytové domy a ktoré majú upozorniť obyvateľov na to, ako sa správať v bytovom dome. Plagátik nájdete na stiahnutie na tomto odkaze https://lepsiasprava.sk/wp-content/uploads/2021/02/Plagat-ruska.pdf ak by ste čokoľvek potrebovali, pokojne ma kontaktujte na tel. čísle 0911230012 alebo e-mailom na sovic@lepsiasprava.sk (rada vám pošlem aj originálne znenie článku, ktoré nikoho nebude provokovať kvetnatými a strašiacimi nadpismi 🙂 )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy