Blogy a články

PREMIUM POISŤOVŇA ZÍSKALA ZA POSLEDNÉ ROKY VIACERO OCENENÍ V KATEGÓRII POISTENIE PODNIKATEĽOV. PREDSTAVÍME VÁM VÝHODY POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPRÁVCOV A PREDSEDOV SVB.

22. 10. 2023 - Milan Holinďák, riaditeľ úseku produktového manažmentu, PREMIUM poisťovňa

Riaditeľ úseku produktového manažmentu, Milan Holinďák, Vám predstaví dôvody, pre ktoré má zmysel prehodnotiť Vaše aktuálne poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu.

ČOMU VĎAČÍ PRODUKT ZA ÚSPECH?

MH: Poisťovňa PREMIUM už získala viacero prestížnych ocenení od odbornej verejnosti v kategórii poistenie podnikania, napr. 1. miesto v súťaži Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve, 3. miesto v súťaži finančných produktov Zlatá minca. Dôvodom je, že našim klientom ponúkame vždy tie najlepšie riešenia. V prípade podnikateľských rizík je PREMIUM Poisťovňa, ako špecialista pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, garanciou kvality. Jedinečnosťou produktu je najmä komplexné krytie v základnej cene poistenia, krytie rizík typu All risk a krytie všetkých ponúkaných predmetov poistenia typu All in One aspoň na min. limit plnenia 2000 € pre všetkých klientov, automatická obnova limitov pripoistení po každej poistnej udalosti, tolerancia podpoistenia až do výšky 15 % a dojednávanie franšízy namiesto spoluúčasti, t. z. bez spoluúčasti poisteného na plnení.

PREMIOVÉ PODNIKANIE V OBLASTI SPRÁVY BYTOVÝCH DOMOV

Povinnosťou družstva, správcovskej spoločnosti a spoločenstva vlastníkov bytov (SVB) je zabezpečiť činnosti potrebné na riadny výkon správy bytového domu. Aké sú najčastejšie škody a čo všetko je možné kryť prostredníctvom produktu PREMIUM Poisťovne? Značným rizikom vzniku škody je zanedbanie povinností, ktoré vyplývajú z prevádzkovej činnosti a z nedostatočného sledovania termínov.

Typickými príkladmi sú:

  • starostlivosť o vyhradené technické zariadenia, nedodržanie zákonných lehôt pri pravidelných revíziách vyhradených technických zariadení,
  • vymáhanie nedoplatkov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru vo vzťahu ku konkurzom, k nesprávnym právnym podaniam na súd, voči dražobníkom či záložným veriteľom,
  • zanedbanie údržby a odstraňovanie havarijných stavov s následkom vzniku úniku média z vodovodného, vykurovacieho, klimatizačného či odpadového zariadenia,
  • všeobecné obstarávanie tovaru a služieb, zmena dodávateľov, preberacie a reklamačné konania.

Spomenuté nedodržanie povinností a termínov sa môže premietnuť do škôd na majetku, zdraví alebo živote. Základné krytie rozširujeme o škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach, regresné náhrady uplatnené Sociálnou alebo zdravotnými poisťovňami za pracovný úraz zamestnancov. V základnej cene kryjeme aj škody spôsobené na veciach zamestnancov či návštevníkov a taktiež environmentálnu zodpovednosť. Škôd na zdraví a na veci, ktoré správca môže spôsobiť vlastníkom, je výrazne menej ako čistých finančných škôd. Z tohto dôvodu sme základný rozsah rozšírili aj o krytie finančných škôd vrátane ušlého zisku.

Bonusovým krytím, ktoré oceňujú najmä väčšie správcovské spoločnosti adružstvá, je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O), ktoré chráni správcu pred porušením povinností zo strany jeho štatutárov alebo manažérov, tzn. na rozdiel od štandardných druhov poistenia zodpovednosti za škodu ide o škodu, ktorá vznikla samotnému správcovi, a nie tretím stranám.

KOMU JE POISTENIE PREDOVŠETKÝM URČENÉ?

V prvom rade bytovým družstvám a správcovským spoločnostiam, ktoré spravujú majetok tisíckam vlastníkov bytov a nebytových priestorov a je len otázkou času, kedy môže nastať udalosť, ktorú som spomínal v predchádzajúcej odpovedi. Špeciálne by som chcel upriamiť pozornosť družstiev s veľkým majetkom na naše prémiové poistenie s All Riskovým krytím. Spoločenstvo v zmysle platnej legislatívy nemá povinnosť mať dojednané poistenie, ale vyššie spomínané riziká, ktoré sú spojené s výkonom správy bytových domov, sa vzťahujú tak na správcu, ako aj na spoločenstvo. Preto uzavretie tohto poistenia odporúčame aj spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.premium-ic.sk alebo kontaktujte Vášho finančného agenta.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy