Blogy a články

Regulačná stanica plynu ako časovaná bomba

13. 02. 2024 - Michal Herényi, združenie HPM o. z.

Nedostatočné zabezpečenie RSP, prípadne kondícia iná ako vyhovujúca, môže viesť v lepšom prípade „len“ ku škode na majetku, v tom horšom na zdraví a životoch vlastníkov.

Regulačné stanice plynu sú vyhradené technické zariadenia, ktoré sa rozdeľujú v zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 Z.z. a neskorších predpisov na zariadenia s vysokou (A) a s vyššou mierou (B) ohrozenia. My sa zameriame na skupinu s vyššou mierou ohrozenia (skupinu B). 

S regulačnými stanicami plynu sa stretávame v bežnom živote a najmä bez toho, aby sme si uvedomili okolo čoho alebo po čom prechádzame po uliciach. Regulačné stanice v mestách sa nachádzajú v murovaných, plastových skrinkách stojacich v okolí bytových domov. V niektorých prípadoch sú zapustené do chodníkov alebo fasády (tzv. Niky), no nakoniec sú umiestnené i v miestnostiach a suterénoch. 

Regulačné stanice plynu ako som nazačiatku spomínal sú rozdelené do skupín v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a to na skupinu A a skupinu B. Definícia v zmysle vyhl. pre skupinu B znie: zariadenia na znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25Nm3/h, okrem zariadení uvedených v písmene g) spomenutej vyhláške.

Zároveň regulačné stanice nielenže rozdeľuje vyhláška, oni fyzicky stoja a oddeľujú plynárenské zariadenia od spoločných plynových zariadení resp. odberných plynových zariadení. Toto oddelenie regulačnej stanice má na starosť hlavný uzáver plynu. Hlavný uzáver plynu odstavuje celé plynové zariadenie za ním, čiže uzatvorí komplet prívod plynu do objektu. Regulačné stanice plynu je nutné v zmysle prílohy č. 10 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. kontrolovať v intervaloch raz ročne a skúšať raz za 3 roky. Počas týchto periodických kontrol sa v prvom rade kontroluje technické zabezpečenie, vybavenie regulačnej stanice, opotrebenie a kondícia jednotlivých častí a v neposlednom rade okolie, bezpečnostné a ochranné pásma. 

Technické zabezpečenie: 

 • Stav skrinky
 • Stav dvierok
 • Stav náterov
 • Odvetranie skrinky
 • Označenie bezpečnostných zákazov a pokynov 
 • Zabezpečenie proti ľahkému vniknutiu nepovoleným osobám

Do technického vybavenia regulačnej stanice plynu patria: 

 • Uzávery
 • Filtre
 • Izolačné spoje
 • Regulátory tlaku plynu
 • Manometre

Opotrebenie: 

 • Funkčnosť uzáverov
 • Znečistenie filtrov
 • Premeranie odporov
 • Skúška regulátora tlaku na nastavené uzatváracie tlaky
 • Protikorózna ochrana
 • Chránička

Bezpečnostné a ochranné pásmo: 

 • Príjazdová cesta pre HaZZ
 • Vzdialenosť od zastavanej časti
 • Dodržanie ochrenného pásma
 • Výsadba v ochrannom pásme

Z praxe výkonov odborných prehliadok a skúšok vieme konštatovať na základe zistených nedostatkov, že v mnohých prípadoch prichádza k zanedbaniu vyhradených technických zariadení. 

Počas výkonov bola zistená znížená bezpečnosť, a to: 

O týchto, ako i iných skutočnostiach, je nutné informovať prevádzkovateľa vyhradeného technického zariadenia v správe.

Následne je správca resp. prevádzkovateľ povinný odstraňovať zistené skutočnosti v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. a neskorších predpisov §9 odst. 4, ktorý znie:  „Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,5a) ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.“

Prevádzkovatelia regulačných staníc plynu by mali mať na pamäti, že regulačná stanica plynu je veľmi dôležitým prvkom na zabezpečenie bezpečnej prevádzky spoločného alebo odberného plynového zariadenia, keďže regulátory tlaku plynu slúžia ako zabezpečovací prvok. Z tohto dôvodu je namieste udržiavať regulačnú stanicu plynu v čo najlepšej kondícii.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy