Blogy a články

Stanovisko ZLSBD k vyhláške MHSR 503/2022 Z. z. o rozpočítavaní

13. 02. 2024 - Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ďalej len „ZLSBD“) je členom pracovnej skupiny zriadenou Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej ako „ministerstvo“). Aj keď je už vyhláška na svete, stále sa pracuje na jej vylepšení. V tomto článku je bližšie popísané naše stanovisko od Miroslava Kantnera, člena nášho predsedníctva, ktorý bol osobne prítomný na rokovaniach skupiny.

Sledujeme medializovanú nespokojnosť vlastníkov v bytových domoch so znením ust. § 7 ods. 6 a § 8 ods. 4 vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“), na ktorú, spolu s doručenými podnetmi, ministerstvo poukázalo ako dôvod úprav a zmien Vyhlášky.

Dovoľujeme si zdôrazniť, že až na ojedinelé prípady sú informácie šírené médiami neodborné, citovo podfarbené a najmä bez pochopenia skutočného jadra problému. I keď nepoznáme obsah podnetov doručených priamo ministerstvu, na nedávnom stretnutí pracovnej skupiny bolo vyslovené, že ide obvykle iba o sťažnosti opierajúce sa o obavy „odpojených“ vlastníkov o navýšení ich cien za teplo a teplú vodu a to bez udania relevantných údajov potrebných na odborné posúdenie jednotlivých podnetov.

S poukázaním na uvedené a podčiarkujúc nutnosť vykonania zásahov do Vyhlášky výhradne len po podrobnom a odbornom preskúmaní relevantných podnetov vyslovujeme NESÚHLAS s návrhmi predloženými ministerstvom,  ktoré považujeme za pripravené bez predloženia očakávaných dopadov na väčšinu „neodpojených“ vlastníkov. Títo museli doteraz z dôvodu nesprávne nastavených pravidiel rozpočítavania nákladov na teplo a teplú vodu nedobrovoľne participovať na cenách za teplo a teplú vodu spotrebovaných „odpojenými“ vlastníkmi.

V posledných rokoch sme totiž zaregistrovali veľké množstvo sťažností vlastníkov v súvislosti s do očí bijúcim zvýhodňovaním vlastníkov, ktorí sa odpojili od vykurovacej sústavy domu. Aj ministerstvo má k dispozíciu štúdiu, ktorá jasne poukazuje na fakt, že do miestností „odpojených“ vlastníkov prechádza teplo z vykurovaných častí domu, čím títo ušetria minimálne 78 percent nákladov na teplo, pričom v skutočnosti sa tieto náklady rozpočítavali len medzi „neodpojených“ vlastníkov. 

Obavy týchto vlastníkov bez príslušného odborného posúdenia nepovažujeme za relevantné na úpravu vyhlášky, najmä s poukázaním na fakt, že doterajší spôsob rozpočítavania ich neprimerane a neodvôdnene zvýhodňoval. Považujeme za nanajvýš nutné zdôrazniť nepopierateľný fakt, že drvivá väčšina vlastníkov sa odpájala od spoločného zariadenia bytového domu s menšími či väčšími zásahmi do majetku v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov v dome a bez ich súhlasu. Ak by v budúcnosti na základe odborného posúdenia predsa len malo dôjsť k určitému zvýhodneniu „odpojených“ vlastníkov, dovoľujeme si navrhnúť, aby bol pri určovaní rozsahu zvýhodnenia braný do úvahy rozdiel medzi vlastníkmi, ktorí sa odpojili od vykurovacej sústavy na základe zdokladovaného súhlasu spoluvlastníkov a tými, ktorí odpojenie realizovali bez súhlasu a dokonca neraz i bez oznámenia ostatným spoluvlastníkom domu.

Ďakujeme členom pracovnej skupiny za vyslovenie názorov, ktoré boli prakticky bez výnimky totožné s našimi závermi a žiadame ministerstvo o zosúladenie ďalších krokov s rešpektovaním jasne deklarovaných záverov stretnutia pracovnej skupiny.

K tomuto stanovisku sa pripája Asociácia vlastníkov bytov, o. z.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy