Blogy a články

Úplne nová vyhláška MH SR č. 503/2022 Z.z. „o rozpočítavaní“

17. 01. 2023 - Marek Perdík, predseda ZLSBD

Odborníci, rozpočítavatelia a v neposlednom rade vlastníci v bytových domoch dlhodobo volajú po zmenách vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR (ďalej ako „ministerstvo“) č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla poukazujúc na množstvo nedostatočne či nevhodne riešených ustanovení ústiacich až do nespravodlivého rozpočítavania nákladov nezohľadňujúceho fyzikálne zákony.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ďalej len „ZLSBD“) preto kvitovalo rozhodnutie ministerstva vytvoriť pracovnú skupinu s úlohou navrhnúť nové pravidlá rozpočítavania. Členovia skupiny, do ktorej bolo pozvané aj ZLSBD, viac ako 11 mesiacov riešili, diskutovali a pripomienkovali znenie a ich snaha vyústila do návrhu predloženého ministerstva v októbri.

Záverom tohto procesu je prijate vyhlášky Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky z 19.12.2022 zverejnená v zbierke zákonov pod číslom 503/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo s účinnosťou od 1.1.2023. Vyhláška nahrádza v plnej miere vyhlášku MH SR č. 240/2016 Z. z. a nejde teda len o jej novelizáciu.

Napriek mnohým aktualitám a novým ustanoveniam v novej vyhláške, dôležité je najmä znenie § 13 odseku 1, v zmysle ktorého „sa rozpočítanie množstva dodaného tepla podľa tejto vyhlášky uskutoční prvý krát v roku 2024“. Bude teda hlavne našou úlohou v priebehu roka 2023 spracovať metodické usmernenia, prípadne navrhnuť možné zmeny, ktoré by mohli reflektovať na aktuálne otázky efektívnejšie.

Rovnako dôležité je ustanovenie § 13 ods. 2, v zmysle ktorého „Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ktoré sú v rozpore s touto vyhláškou, sa uvedú do súladu s touto vyhláškou do 30. júna 2023. Ide o značne rozporuplné ustanovenie pasívneho charakteru bez riešenia situácie, kedy k zosúladeniu nedôjde. Opäť sa uvalilo bremeno na plecia správcov a spoločenstiev vlastníkov, ktorí sa k tejto otázke musia postaviť priamo.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy