Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov patrí medzi najdôležitejšie otázky správy bytových domov vôbec. A to ako hlasovanie na schôdzach, tak aj formou písomného hlasovania. 

K otázkam hlasovania sme spracovali rozsiahle metodické usmernenie, ktoré ako naši členovia nájdete na podstránke „Dôležité dokumenty pre členov“, avšak vzhľadom na časté požiadavky o kontrolu správnosti dokumentácie v hlasovaní zo strany správcov a spoločenstiev vlastníkov, sme sa rozhodli spracovať ich vzory. 

Obsahom balíka je až 26 dokumentov a listín v kategóríach

  • Plnomocenstvá za účelom hlasovania (všeobecné a individuálne)
  • Oznámenia o konaní schôdze / zhromaždenia a o vyhlásení písomného hlasovania
  • Prezenčná listina
  • Hlasovacia listina
  • Zápisnice zo schôdze / zhromaždenia a z písomného hlasovania
  • Oznámenia o výsledku hlasovania

Členovia s členským príspevkom vyšším ako 165 EUR získavajú dokumentáciu bez poplatku, stačí iba o ňu požiadať. Ostatným členom ZLSBD sa od výšky členského príspevku odčítava jeho výška a doplácajú len vzniknutý rozdiel. Pre nečlenov je dokumentácia k dispozícií za poplatok vo výške 165 eur.

Ak ste správcom bytových domov s počtom bytov a neb. priestorov viac ako 275, môžete získať dokumentáciu bez poplatku (výška členského príspevku by totiž bola 165 € na 12 mesiacov). Ak ste spoločenstvom vlastníkov s počtom bytov a neb. priestorov 153 a viac, môžete tiež získať dokumentáciu bez poplatku (výška členského príspevku by totiž bola 165,24 € na 12 mesiacov).

V prípade záujmu nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese sprava@lepsiasprava.sk